nwa logo6

header zebra

Subsidie mogelijkheid

Onlangs publiceerde NWO de call ‘Innovatieve projecten in routes’ die de mogelijkheid biedt om subsidie aan te vragen voor innovatieve projecten binnen NWA-routes. De beoogde projecten richten zich op een vernieuwend idee, bevordering van benutting van bestaande kennis of synthese van bestaande kennis. Voor verdere informatie zie de call for proposals. Vanuit de NWA-route “Op weg naar veerkrachtige samenlevingen” zullen 2 à 3 projecten geselecteerd worden met een totale waarde van maximaal €300.00. Projecten kunnen tussen €50.000 en €150.000 financiering aanvragen en duren maximaal 24 maanden. Enkel de aanvragers van projecten die geselecteerd zijn vanuit de route krijgen de mogelijkheid om tot 12 september 2024 14.00 een aanvraag in te dienen bij NWO.

Voor deze projecten is door de boegbeelden van de route ‘Op weg naar veerkrachtige samenlevingen’, Ton Wilthagen en Joris Rijbroek, een nadere focus bepaald. Hieronder leest u verdere toelichting op de focus en de selectieprocedure die de route toepast. De deadline om deel te nemen aan de call binnen de route “op weg naar veerkrachtige samenlevingen” is 14 juni 2024. Neem contact op met de route voor een aanvraagformulier.

Focus van de aanvragen

In deze call voor kleine innovatieprojecten zijn we op zoek naar maximaal drie (sub)projecten, die idealiter fungeren als een pilot/ case voor de recent aangescherpte focus van de route.  De beoogde projecten dragen bij aan de beantwoording van de overkoepelende routevraag: welke combinaties van factoren en omstandigheden dragen bij aan adaptieve institutionele responses die legitimiteit, draagvlak en vertrouwen onder burgers doen behouden en zelfs versterken. Centraal hierbij staat de identificatie en het ontwerp van onderzoekende, reflexieve interventiestrategieën en handelingsperspectieven, in antwoord op de uitdagingen van maatschappelijke transities. Om de samenhang tussen de projecten zoveel mogelijk te waarborgen dienen de projecten te worden gepositioneerd binnen het volgende kader:

  Bestaanszekerheid  Zorg    Energie  Onderwijs 
Rijk         
Provincie         
Gemeente         

Het uitgangspunt voor elk project vormt een specifieke groep burgers in een kwetsbare positie (denk aan ZZP’ers, flexwerkers, mantelzorgers, leerkrachten VO, toeslagenouders, starters op de huizenmarkt, arbeidsmigranten, ongedocumenteerde asielzoekers, jongeren, etc.). Daarnaast focust elk project op een transitie/ (poly)crisis binnen een van de maatschappelijke domeinen bestaanszekerheid, zorg, energie en onderwijs en wordt de mate institutionele adaptiviteit in het bijzonder op rijks-, provinciaal- of gemeentelijk niveau in kaart gebracht. Hoe adaptief reageren deze institutionele niveaus op de groepen burgers in kwestie? En hoe reageren deze burgers op hun beurt op de reacties van de betreffende overheden? In welke mate resulteert deze interactie in toenemende argwaan of juist in meer vertrouwen jegens de verschillende overheden (dan wel semi-overheden, zoals zbo's) in deze pilots/ cases. De uitkomsten van deze analyses vormen het startpunt van het leerproces om de responsiviteit en adaptiviteit van de betrokken instituties te vergroten en het vertrouwen van burgers te herstellen. Het is van belang dat in de studie de gezichtspunten vanuit zowel de burgers (en/of eventuele vertegenwoordigende organisaties) als de 'institutionele logica' van de overheidsinstanties goed naar voren komen en dat in de geest van de Nationale Wetenschapsagenda er ook daadwerkelijk contact en uitwisseling is met beide. Deze voorwaarde geldt ook als er bijvoorbeeld wordt gekozen voor een literatuurstudie of kwantitatieve data-analyse.

Selectie proces

Zoals reeds omschreven vindt er een selectieprocedure plaats binnen de NWA-route “Op weg naar veerkrachtige samenlevingen”. De tijdslijn hiervoor is als volgt:

Deadline project aanvraag binnen route: 

14 juni 2024 23.59 (CEST)

Deadline peer-review (zie hieronder): 

binnen 2 weken na ontvangst

Communicatie uitkomst selectieprocedure: 

uiterlijk 12 juli 2024

Deadline aanvraag geselecteerde projecten bij NWO: 

12 september 2024 14.00 (CEST)  

Het is een open competitie, zie de call for proposals (paragraaf 3.1) voor wie er een projectaanvraag kan indienen. Om deel te nemen aan de selectieprocedure die vanuit de route ‘Op weg naar veerkrachtige samenlevingen’ wordt georganiseerd, dient het  aanvraagformulier uiterlijk 14 juni per email verstuurd te zijn naar info@routevzs.nl.  Neem contact op met de route om de template van het aanvraagformulier te ontvangen.

Alle aanvragen zullen twee peer-reviews krijgen. Van iedere hoofdaanvrager wordt verwacht dat hij of zij (of iemand voorgedragen door de hoofdaanvrager zoals een co-applicant of collega) twee andere aanmeldingen reviewt. Hiervoor wordt een beknopte en gestandaardiseerde template aangeleverd. Indien een aanvrager geen reviews aanlevert zal zijn of haar aanvraag teruggetrokken worden uit de competitie. Reviewers zullen twee weken de tijd krijgen. We vragen de reviewers om een eventueel conflict of interest kenbaar te maken, zodat dit kan worden vermeden. Mocht er een groot verschil zitten tussen de waarderingen van de twee peer-reviews, dan staat het de boegbeelden vrij een 3e onafhankelijke peer-review op te vragen.

Het is een vereiste dat de aanvraag aansluit bij de beschreven focus van de route ‘Op weg naar veerkrachtige samenlevingen’ voor de innovatieve projecten 2024 zoals hierboven beschreven. Daarnaast worden de volgende selectiecriteria gehanteerd (alle selectiecriteria wegen even zwaar):

  1. Onderzoeksvraag en doelstelling
  2. Betrokkenheid relevante stakeholders
  3. Maatschappelijke relevantie
  4. Academische relevantie

Naast twee academische peer-reviews zullen de projecten ook een “extended peer review” krijgen. Deze reviewers zullen uit het netwerk van de boegbeelden worden geworven en afkomstig zijn van organisaties als maatschappelijke adviesraden, planbureaus, cliëntenorganisaties, verenigingen en bedrijven. De extended peer review wordt niet gevraagd om op de individuele selectiecriteria te scoren, maar het project in het geheel volgens een stoplichtsysteem te reviewen (ja-misschien-nee) en hun keuze hierin toe te lichten. Deze reviews worden meegenomen in de uiteindelijke selectie van de succesvolle projecten. De scores en mogelijke feedback op projecten van zowel de peer als extended peer review zullen achteraf en anoniem gedeeld worden met de hoofdaanvrager.

Vanuit de top 5 met de hoogste scores en positieve feedback vanuit de extended peer review zullen de boegbeelden prof. dr. Ton Wilthagen en prof. dr. Joris Rijbroek de uiteindelijke selectie maken. Zij bezien hierbij ook de inhoudelijke aansluiting tussen de geselecteerde projecten zodat zij gezamenlijk meer kunnen zijn dan de som der delen. De boegbeelden zullen 2 à 3 projecten selecteren, met een maximale totale waarde van €300.000, die uitgenodigd worden om hun project als aanvraag vanuit de route in te dienen bij NWO. NWO doet aldus de uiteindelijke beoordeling.

Contact

Voor praktische vragen over het selectieproces en het opvragen van het aanvraagformulier kun je contact opnemen via info@routevzs.nl. Voor inhoudelijke vragen kun je terecht bij een van de boegbeelden; wilthagen@tilburguniversity.edu of j.b.rijbroek@vu.nl.