nwa logo6
Slide Background
Op weg naar Veerkrachtige Samenlevingen

Veerkrachtige samenlevingen zijn in staat schokken op te vangen die ontstaan als gevolg van migratie, klimaatverandering, nieuwe technologieën, sociaal-culturele diversiteit en geopolitieke verschuivingen. Ze kunnen daarnaast anticiperen op toekomstige uitdagingen en op langetermijnconsequenties van veranderingen, op lokaal, nationaal en mondiaal niveau. En ze vinden nieuwe evenwichten, zelfs in een instabiele context. De Route Op Weg naar Veerkrachtige Samenlevingen, een van de 25 routes binnen de Nationale Wetenschapsagenda, versterkt de veerkracht en toekomstbestendigheid van de maatschappij.

Over de Route VZS

De NWA-route Op Weg naar Veerkrachtige Samenlevingen versterkt de toekomstbestendigheid van de maatschappij. Zij leidt tot een systematisch onderbouwd handelingsperspectief op samenleving, economie en governance van de toekomst. Dit wordt ontwikkeld in interactie met de maatschappelijke, culturele en economische actoren, die daardoor nieuwe handvatten verkrijgen voor beleid en implementatie. Zo geven we met deze route richting aan de transformatie van de samenleving en ondersteunen die. Dit is cruciaal voor het succesvol aangaan van uitdagingen, niet alleen die op sociaal, cultureel en economisch, maar ook op ecologisch, medisch en technologisch gebied, waarvoor de kracht van de samenleving het onmisbare fundament is.

Wat zijn veerkrachtige samenlevingen?

Veerkrachtige samenlevingen, resilient societies, zijn in staat schokken op te vangen die ontstaan als gevolg van migratie, klimaatverandering, nieuwe technologieën, sociaal-culturele diversiteit en geopolitieke verschuivingen. Ze hebben ook het vermogen om beter te anticiperen op toekomstige uitdagingen en langetermijnconsequenties; lokaal, nationaal en mondiaal. En ze vinden nieuwe evenwichten, zelfs in een instabiele context, zoals de huidige.

Samenlevingen en hun burgers kunnen dergelijke veranderingen beter opvangen en er op anticiperen, wanneer zij tijdig bestaande regels, patronen, organisaties en maatschappelijke systemen kunnen omvormen zodat zij voldoende wendbaar en flexibel zijn. Daarbij hebben zij ook de opgave de mensenrechten en de beginselen van democratie en rechtsstaat te respecteren en er een nieuwe invulling aan te geven. Op deze manier kunnen negatieve uitkomsten worden tegengegaan en nieuwe ongelijkheden, uitsluiting en tegenstellingen voorkomen of verzacht. Uiteindelijk draagt dit bij aan herstel van vertrouwen onder burgers, meer legitimiteit en daarmee weer tot draagvlak voor het omgaan met veranderingen en transformaties.

De ontwikkeling van vernieuwingen om de gewenste veerkrachtige, inclusieve en zinvolle samenleving vorm te geven vraagt om een integrale en gezamenlijke aanpak. Intensieve interactie tussen wetenschap en samenleving, met burgers, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties, is nodig om de uitdagingen in samenhang te kunnen analyseren en antwoorden daarop te formuleren.

Klik hier een volledige beschrijving van de uitgangspunten van de route VZS.

Bij het onderzoek wordt voortgebouwd op de kracht van een breed palet aan organisaties:

 • universiteiten
 • hogescholen
 • to2
 • rijk
 • nwo
 • hor2020
 • departementen
 • .1lokaal
 • .2bedrijfsleven
 • .3overig
 • .3fonds
 • .4loterij