nwa logo6

join

Naar nieuwe vormen van werk en waardecreatie

De manier waarop burgers en de samenleving met arbeid omgaan, verandert sterk door de komst van nieuwe technologie, robotisering en digitalisering van productie en kenniswerk. Ook toenemende sociale ongelijkheid en culturele diversiteit, demografische verschuivingen en de veranderende opvattingen over publieke dienstverlening grijpen in op de verhoudingen op en rond het werk. De werkplek fungeert als plaats om ervaring en vaardigheden op te doen. Bovendien heeft het werkende deel van de bevolking het gevoel dat men ‘meedoet’.

De beroepsbevolking moet mogelijkheden krijgen om nieuwe competenties aan te leren die nodig zijn om te kunnen blijven participeren. Daarnaast moeten bedrijven en organisaties mogelijkheden bieden en de wil hebben om te streven naar inclusiviteit, zodat iedereen kan meedoen. Technologie levert daarbij kansen op, bijvoorbeeld door een positief effect uit te oefenen op de zelfredzaamheid van ouderen of de reïntegratie van mensen met een beperking, en daarmee op hun mogelijkheden tot participatie. Maar tegelijkertijd staan arbeidsrelaties, sociale netwerken en vangnetten onder druk, wat potentieel tot spanning leidt.

De huidige veranderingen vragen om nieuwe vormen van samenwerking, nieuwe verdienmodellen, lerende organisaties en een andere inrichting van de arbeidsmarkt en de economie. Ook nieuwe vormen van werk en opleiding zijn nodig die ingericht zijn op een leven lang leren, en die mensen de competenties van de 21ste eeuw verschaffen om op zinvolle, gemotiveerde wijze te participeren in de lerende economie. Uitgangspunt daarbij zijn nieuwe scenario’s voor de manier waarop we inkomen verwerven, welvaart delen en sociale zekerheid bieden. Dat kunnen we doen door te experimenteren, praktijksituaties te onderzoeken en vernieuwingen te initiëren en door maatschappelijke afwegingen inzichtelijk te maken. Door haar schaal en hoge organisatiegraad is Nederland daarvoor een ideale proeftuin.

De game changer sluit direct aan bij het WRR-rapport ‘Naar een lerende economie. Investeren in het verdienvermogen van Nederland’, het rapport ‘Aanpak van laaggeletterdheid’ van de Algemene Rekenkamer, het Platform Onderwijs2032, de Kennis en Innovatieagenda voor de Topsector Creatieve Industrie, de Actieagenda Smart Industry, de ‘Strategische kennisagenda 2020’ van VWS, en de NWO-programma’s Human Capital en Maatschappelijk Verantwoord Innoveren.

Game changer 1

Naar nieuwe vormen van politiek-bestuurlijke arrangementen

Naar nieuwe vormen van politiek-bestuurlijke arrangementen

Lees meer

Game changer 2

Naar nieuwe vormen van werk en waardecreatie

Naar nieuwe vormen van werk en waardecreatie

Lees meer

Game changer 3

Naar nieuwe vormen van inclusiviteit en samenhang

Naar nieuwe vormen van inclusiviteit en samenhang

Lees meer